Rys historyczny Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa

Jul 20
  • 20 July 2015 , 14:53
  • GCKiS

Rys historyczny
powstania Fundacji Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań
im. Eichendorffa w Łubowicach

- Powstanie Łubowickiego Towarzystwa Eichendorffa - grudzień 1989 - Przewodniczący Leonard Wochnik
- Poparcie na spotkaniu Kohl - Mazowiecki 11 Listopad 1989 Krzyżowa - powstanie Fundacji
- W roku 1996 ZNSSK zaczyna się interesować powstaniem Fundacji.
- W dniu 08. marca 1998 przystępuje w grono fundatorów, w miejsce Zarządu Wojewódzkiego TSKN w Częstochowie

Skład fundatorów wyglądał następująco:

Rok 1998

  1. Gmina Rudnik
  2. Łubowickie Towarzystwo Eichendorffa (ŁTE)
  3. Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno Kulturalnych (ZNSSK) Opole
  4. Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców (TSKN) na Śląsku Opolskim
  5. Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców (TSKN) Województwa Śląskiego (Katowice)

W dniu 03. kwietnia 1998 podano fundatorów do wniosku o rejestrację Fundacji, a 16. kwietnia 1998 założono wniosek do Sądu Rejestrowego w Warszawie . W dniu 18. maja 1998 wniosek został odrzucony i 18. września 1998 złożono odwołanie , które też zostało odrzucone . W dniu 22. lutego 1999, w proces rejestracji, włączono kancelarię adwokacką z Wrocławia pana Romana Wieledziego, która ponownie opracowała wniosek, który w dniu 13.czerwca 2000 został pozytywnie rozpatrzony, co skutkowało zarejestrowaniem Fundacji.

W dniu 21. października 1999 odbyło się pierwsze oficjalne zebranie przedstawicieli fundatorów, delegowanych do Rady Kuratorów , a to :

Gmina Rudnik
- mgr Hubert Miczko - Wójt Gminy Rudnik
- mgr Henryk Panek - Przedstawiciel Rady Gminy oraz Powiatu Racibórz

Łubowickie Towarzystwo Eichendorffa
- mgr Paweł Newerla - prawnik i członek ŁTE
- Józef Pater - członek ŁTE

ZNSSK w Polsce
- mgr inż. Joachim Niemann - Dyrektor Biura ZNSSK
- mgr Piotr Baron - Kierownik Referatu Szkolnictwa i Kultury ZNSSK

TSKN na Śląsku Opolskim:
- Bruno Kosak - Członek Zarządu Wojewódzkiego TSKN
- Harald Broll - Członek Zarządu Wojewódzkiego TSKN

TSKN Województwa Śląskiego :
- dr inż. Josef Gonschior - Dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego
- Blasius Hanczuch - Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego

Na przewodniczącego Rady Kuratorów(RK), przez przedstawicieli udziałowców, wybrany został mgr inż. Joachim Niemann - Dyrektor Biura ZNSSK, zaś na jego zastępcę pan mgr Hubert Miczko - Wójt Gminy Rudnik . (patrz protokół z dnia 21.10.1999)

Na posiedzeniu tym wybrany został również skład pierwszego Zarządu Fundacji, do którego weszli:
- inż. Gerard Matusik - Przedstawiciel Gminy Rudnik
- Leonard Wochnik - Przedstawiciel ŁTE
- inż. Joachim Strzedula - Przedstawiciel Zarządu Powiatowego MN w Raciborzu

Na przewodniczącego Zarządu Fundacji wybrany został inż. Gerard Matusik, a na jego zastępcę Leonard Wochnik .

Joachim Strzedula wybrany został na członka Zarządu.

Oficjalne otwarcie, wraz z poświęceniem Centrum, nastąpiło w dniu 12. Lipca 2000 roku . Poświęcenia dokonał Arcybiskup prof. dr hab. Alfons Nosol. W jesieni 2002 roku Rada Kuratorów powołała Radę Naukową , do której przystąpili naukowcy z trzech państw Polski, Czech i Niemiec.

Na Przewodniczącą powołano panią prof. dr hab. Joannę Rostropowicz. Rada ta działa do dnia dzisiejszego. Pierwszy Zeszyt Eichendorffa ukazał się 13. Marca 2003 roku i tak ukazują się one, co roku 4 sztuki . Posiedzenia Rady Kuratorów organizowane są co roku na wiosnę i jesień . W jesieni Kuratorzy informowani są o działalności Fundacji za trzy minione kwartały, natomiast na wiosennym spotkaniu uchwaleniu podlegają sprawozdania za rok ubiegły . Wybory do Zarządu oraz na przewodniczącego odbywają się co kadencję, która trwa 4 lata. Wówczas zmieniają się też składy Rady Kuratorów - na wniosek założycieli, lub w związku z wyborami samorządowymi do Rady Gminy.

W roku 2002 odbyły się wybory samorządowe , w wyniku których zmienił się Wójt Gminy Rudnik. W miejsce pana Huberta Miczko wybrano pana Dominika Koniecznego i skład Rady Kuratorów był następujący :

Gmina Rudnik
- mgr inż. Dominik Konieczny - Wójt Gminy Rudnik
- mgr Norbert Parys - Przedstawiciel Rady Gminy

Łubowickie Towarzystwo Eichendorffa
- mgr Paweł Newerla - prawnik i członek ŁTE
- Józef Pater - członek ŁTE

ZNSSK w Polsce
- mgr inż. Joachim Niemann - Dyrektor Biura ZNSSK
- mgr Piotr Baron - Kierownik Referatu Szkolnictwa i Kultury ZNSSK

TSKN na Śląsku Opolskim:
- Bruno Kosak - Członek Zarządu Wojewódzkiego TSKN
- mgr Zuzanna Donath- Kasiura - Kierownik Referatu Kultury TSKN

TSKN Województwa Śląskiego :
- Alfred Taszka - Członek Zarządu Wojewódzkiego
- Blasius Hanczuch - Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego

Na przewodniczącego RK został wybrany ponownie mgr inż. Joachim Niemann, natomiast na jego zastępcę pan mgr Norbert Parys.

Do zarządu wybrani zostali :
- inż. Gerard Matusik
- Leonard Wochnik
- mgr Stefan Absalon

Przewodniczącym został ponownie pan Gerard Matusik a jego zastępcą Leonard Wochnik.

W dniu 10.08.2006 roku odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Kuratorów związane z wypowiedzeniem stanowisk w Zarządzie Fundacji. Na zebraniu tym wybrano następujący skład Zarządu:
Przewodniczącym Zarządu - dr Piotr Baron
Zastępca przewodniczącego Zarządu - prof. dr hab. Joanna Rostropowicz
Członek Zarządu - Leonard Wochnik

Skład Rady Kuratorów zmienił się ponownie po wyborach samorządowych w roku 2006 tym:

Gmina Rudnik
- mgr Alojzy Pieruszka - Wójt Gminy Rudnik
- mgr Stefan Absalon - członek Zarządu Gminy

Łubowickie Towarzystwo Eichendorffa
- mgr Paweł Newerla - prawnik i członek ŁTE
- Józef Pater - członek ŁTE

ZNSSK w Polsce
- mgr inż. Joachim Niemann - rencista
- mgr Marcin Lippa - członek Zarządu ZNSSK

TSKN na Śląsku Opolskim:
- Bruno Kosak - Członek Zarządu Wojewódzkiego TSKN
- mgr Zuzanna Donath- Kasiura - Kierownik Referatu Kultury TSKN

TSKN Województwa Śląskiego :
- Joachim Otlik - Przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego
- Blasius Hanczuch - Członek Zarządu Wojewódzkiego

Rada ta wybrała na swojego przewodniczącego pana mgr inż. Joachima Niemann, natomiast na jego zastępcę pana mgr Stefana Absalona.

Członkami Zarządu pozostały te same osoby co poprzednio .

Nowy skład RK pojawił się dopiero po zmianie Zarządu Fundacji oraz po wyborach w roku 2010.

W roku 2010 wybrano nowy Zarząd Fundacji, ze względu na rezygnację pana dr Piotra Barona.

Przewodniczącym Zarządu Fundacji został pan - mgr Marcin Lippa
Zastępca - prof. hab. Joanna Rostropowicz
Członek - pan Leonard Wochnik

Skład Rady Kuratorów po wyborach 2010 roku był następujący:

Gmina Rudnik
- mgr Alojzy Pieruszka - Wójt Gminy Rudnik
- mgr Stefan Absalon - członek Zarządu Gminy

Łubowickie Towarzystwo Eichendorffa
- mgr Paweł Newerla - prawnik i członek ŁTE
- Józef Pater - członek ŁTE

ZNSSK w Polsce
- mgr inż. Joachim Niemann - rencista
- mgr Bernard Gajda - Przewodniczący Zarządu ZNSSK

TSKN na Śląsku Opolskim:
- Bruno Kosak - przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego TSKN
- Róża Kerner - przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego TSKN

TSKN Województwa Śląskiego :
- mgr Kornelia Pawliczek Błońska - przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego
- Blasius Hanczuch - przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego

Na przewodniczącego Rady Kuratorów wybrano pana mgr inż. Joachima Niemanna, a jego zastępcą pana mgr Stefana Absalona.

Do Zarządu wybrano :
Przewodniczący - mgr Marcin Lippa
Wiceprzewodniczący - prof. dr hab. Joanna Rostropowicz
Członek Zarządu - inż.Gerard Matusik

W roku 2014 zmieniono w Radzie Kuratorów :
- w miejsce pana Bruno Kosaka wydelegowano panią Różę Zgorzelską, a za pana Bernarda Gajda panią Agnieszkę Neuwald - Piecha.
Ze względu na zgon Józefa Pater, kuratorem ŁTE został pan Bruno Kosak.

W dniu 31.03.2015r. odbyła się posiedzenie inauguracyjne kolejnej kadencji Rady Kuratorów , która zatwierdziła działalność Zarządu za rok 2014 oraz zatwierdziła nowy skład Rady Kuratorów. Wybrany też został nowy Zarząd Fundacji.

Obecny skład Rady Kuratorów przedstawia się następująco :

Gmina Rudnik
- mgr Alojzy Pieruszka - Wójt Gminy Rudnik
- mgr Stefan Absalon - Delegat Gminy

Łubowickie Towarzystwo Eichendorffa
- mgr Paweł Newerla - prawnik i członek ŁTE
- Bruno Kosak - Przewodniczący ŁTE

ZNSSK w Polsce
- mgr inż. Joachim Niemann - Delegat ZNSSK
- Maria Neumann - Kierownik biura ZNSSK

TSKN na Śląsku Opolskim:
- Róża Zgorzelska - przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego TSKN
- Róża Kerner - przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego TSKN

TSKN Województwa Śląskiego :
- mgr Kornelia Pawliczek Błońska - przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego
- Marek Psotta - przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego

Na Radzie tej wybrano Przewodniczącego RK - którym został : mgr inż. Joachim Niemann.
Jego zastępcą został wybrany : mgr Stefan Absalon.

Wybrany został również nowy Zarząd , który pozostał w tym samym składzie co poprzednio:
mgr Marcin Lippa - Przewodniczący Zarządu
prof. dr hab. Joanna Rostropowicz - Zastępca Przewodniczącego
inż. Gerard Matusik - członek Zarządu