OEKBZ

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Fundacja nosi nazwę: Górnośląskie Centrum Kultury Spotkań im. Eichendorffa i prowadzi swoją działalność na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach /Dz. U. z 1991 roku, Nr 46, poz. 203 z późn. zmianami).
 2. Fundacja ma osobowość prawną.

§ 2.

Fundacja została ustanowiona przez:

 1. Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce,
 2. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim,
 3. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Katowickiego,
 4. Łubowickie Towarzystwo Miłośników Józefa von Eichendorffa oraz
 5. Gminę Rudnik.

– aktem notarialnym zawartym dnia 03 kwietnia 1998 roku w Łubowicach, przed Notariuszem Romanem Wieleckim.

§ 3.

 1. Siedziba Fundacji są Łubowice, gmina Rudnik k/Raciborza, miejsce urodzenia Josepha von Eichendorffa.
 2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały, filie i ekspozytury, a także tworzyć i przystępować do spółek prawa handlowego.

§ 4.

 1. Fundacja stosuje pieczęć o brzmieniu: „Górnośląskie Centrum Kultury Spotkań im. Eichendorffa„.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz tłumaczenia nazwy na języki obce.

§ 5.

 1. Właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Kulturowego.
 2. W zakresie działalności pożytku publicznego nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

[uchwałą Rady Kuratorów z dnia 26 maja 2004 r. niniejszy paragraf został uzupełniono o ust. 2] 

Rozdział II.
Majątek i dochody Fundacji

§ 6.

 1. Majątek Fundacji stanowi:
  a. Fundusz założycielski w łącznej wysokości 3.000,00 złotych, wniesiony przez:
  – Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce w wysokości 1.000,00 złotych,
  – Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim w wysokości 1.000,00 złotych oraz
  – Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Katowickiego w wysokości 1.000,00 złotych.

  Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą, przeznacza się kwotę 1.000,00 złotych (jeden tysiąc złotych).

  b. Nieruchomości wniesione przez:
  – Gminę Rudnik, tj.: działki nr 908/25, 1009/64, 1129/27 (karta mapy 1) o łącznej powierzchni 7,74.18 ha, położonych w Łubowicach, przedstawiających wartość 12.200.900,00 zł, wpisanych do ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego w Raciborzu Kw nr 30120 i 32299 jako własność Gminy Rudnik;
  – Łubowickie Towarzystwo Miłośników Józefa von Eichendorffa w Łubowicach, tj.: działki nr 1106/27, 1110/27, 1111/27, 1112/27, 1113/27, 1007/74, 1010/73, 1011/73, 1114/27, 1108/66, 1109/27 (karta mapy 1) o łącznej powierzchni 2,99.65 ha, położonych w Łubowicach, przedstawiających wartość 3.824.000,00 zł, wpisanych do ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego w Raciborzu Kw. nr 28156, 29829, 29901, 29647, 30947 i 15120 jako własność Łubowickiego Towarzystwa Miłośników Józefa von Eichendorffa w Łubowicach.
 2. Dochody Fundacji, pochodzą z:
  a. spadków, zapisów i darowizn – krajowych i zagranicznych – od osób prawnych i fizycznych,
  b. dotacji i subwencji osób prawnych,
  c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  d. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
  e. dywidend i zysków z akcji i udziałów,
  f. odsetek bankowych,
  g. praw majątkowych oraz z pożytków i dochodów z tych praw,
  h. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7.

Majątek Fundacji może być lokowany na rachunkach bankowych w postaci lokat długoterminowych i w papierach wartościowych. 

Rozdział III
Cele i zasady działania Fundacji

§ 8.

Fundacja urzeczywistnia i realizuje cele służące rozwojowi społecznemu i kulturalnemu oraz działalności oświatowej i naukowej mniejszości niemieckiej w rozumieniu zapisów traktatu między Rzeczypospolitą Polską a Republik Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy podpisanego w Bonn dnia 17 czerwca 1991 r. (Dz. U. z 1992 roku, Nr 14, poz. 56).

§ 9.

W realizacji swoich celów Fundacja kieruje się obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.

§ 10.

Fundacja może realizować swoje cela i zadania w formie działalności pożytku publicznego, stosując obowiązujące w tym zakresie przepisy.

[uchwałą Rady Kuratorów z dnia 26 maja 2004 r. niniejszy statut uzupełniono paragrafem o powyższym brzmieniu]

§ 11.

Fundacja może uczestniczyć w przedsięwzięciach innych podmiotów zgodnych z celami statutowymi Fundacji.

§ 12.

Celem Fundacji jest:

 1. popularyzacja i rozwój życia społecznego i kulturalnego mniejszości niemieckiej,
 2. podejmowanie inicjatyw pomocnych w rozwiązywaniu potrzeb kulturalnych, oświatowych, naukowych i społecznych mniejszości niemieckiej,
 3. prowadzenie badań naukowych nad historią, kulturą, sztuką, kulturą materialną i krajoznawstwem Śląska,
 4. popularyzacja wiedzy o twórczości, poglądach i drodze życiowej Josepha von Eichendorffa oraz wykorzystanie jego duchowej spuścizny dla kultury regionalnej, narodowej i europejskiej oraz pokojowego współżycia narodów,
 5. popularyzacja zagadnień związanych z rzeką Odrą.

[uchwałą Rady Kuratorów z dnia 7 kwietnia 2014 r. niniejszy paragraf uzupełniono o punkt 5]

§ 13.

Fundacja realizuje swoje cele przez:

 1. zorganizowanie i finansowanie „Domu Spotkań“ w Łubowicach,
 2. organizowanie, prowadzenie i wspieranie działalności naukowej, artystycznej i oświatowej w zakresie dotyczącym mniejszości niemieckiej i stosunków polsko- niemieckich,
 3. organizowanie i finansowanie bibliotek,
 4. organizowanie i finansowanie gromadzenia pamiątek historycznych,
 5. organizowanie i przeprowadzanie spotkań osobistości śląskich, szczególnie z dziedzin nauki, sztuki i literatury, między sobą a osobami trzecimi,
 6. prowadzenie działalnosci popularyzatorskiej, informacyjnej i wydawniczej, w szczególnosci związanej z rzeką Odrą,
 7. zbieranie i przechowywanie dokumentów historycznych i współczesnych związanych z rzeką Odrą, szczególnie z jej górnym biegiem,
 8. prowadzenie centrum dokumentacyjnego „Górna Odra“,
 9. prowadzenie muzeum związanego z rzeką Odrą.

[uchwałą Rady Kuratorów z dnia 7 kwietnia 2014r. niniejszy paragraf uzupełniono o punkty 6,7,8 oraz 9]

Rozdział IV.
Organy Fundacji

§ 14.

Organami Fundacji są:

 1. Rada Kuratorów,
 2. Zarząd Fundacji.

A. Rada Kuratorów

§ 15.

 1. Rada Kuratorów, zwana dalej „Radą“ składa się z 10 członków. Każdemu Fundatorowi przysługuje prawo powołania dwóch członków Rady. Każdemu Fundatorowi przysługuje prawo odwołania wyznaczonych przez siebie członków Rady i powołania w to miejsce innych osób. Mandat nowo powołanych członków Rady wygasa z upływem kadencji Rady.

  [uchwałą Rady Kuratorów z dnia 26 maja 2004 r. w niniejszym paragrafie zmieniono brzmienie ust. 1]

 2. Fundatorzy, o których mowa w § 2 pkt 1. – 3. niniejszego Statutu, powołują osoby do Rady Kuratorów spośród swoich członków, Łubowickie Towarzystwo Miłośników Józefa von Eichendorffa spośród swoich członków posiadających obywatelstwo polskie, a przedstawicieli Gminy Rudnik powołuje Rada Gminy.

§ 16.

Zadaniem Rady jest:

 1. wybór i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
 2. zatwierdzanie programu działania Fundacji,
 3. uchwalanie planu finansowego Fundacji,
 4. uchwalanie zmiany Statutu,
 5. badanie, czy działalność Zarządu odpowiada celom Fundacji i czy jest zgodna z niniejszym Statutem,
 6. zatwierdzanie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji,
 7. zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji,
 8. wyrażanie zgody na rozporządzanie przez Zarząd przedmiotami majątkowymi przekraczającymi 1/10 wartości majątku Fundacji,
 9. wspieranie działań Zarządu zmierzających do realizacji celów Fundacji,
 10. podjęcie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji i trybu jej przeprowadzenia,
 11. decydowanie o przeznaczeniu środków majątkowych Fundacji po jej likwidacji, z uwzględnieniem treści § 35 Statutu.

§ 17.

 1. Przy Fundacji może działać Rada Naukowa jako organ doradczy Fundacji.
 2. Radę Naukową powołuje Rada Kuratorów spośród naukowców polskich i zagranicznych, zainteresowanych zaangażowaniem się w realizację celów Fundacji.
 3. Rada Kuratorów ustala zasady powoływania i odwoływania członków Rady Naukowej, uwzględniając właściwe reprezentowanie odpowiednich dyscyplin naukowych i krajów pochodzenia naukowców, a także zakresy problematyki, którymi Rada Naukowa ma się zajmować.
 4. Zadaniem Rady Naukowej jest wspieranie działań Fundacji przez realizację zleconych zagadnień a także inicjowanie przedsięwzięć mających na celu intensyfikację urzeczywistnienia zasadniczych celów Fundacji.
 5. Rada Naukowa realizuje swoje cele przez opracowywanie naukowych projektów, publikacje i wspomaganie Fundacji w innych formach działania.

[uchwałą Rady Kuratorów z dnia 10 maja 2001 r. statut uzupełniono powyższym paragrafem]

§ 18.

 1. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i jego Zastępcę.
 2. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady, prowadzi jej obrady oraz reprezentuje Radę wobec Zarządu.

§ 19.

 1. Zwyczajne posiedzenia Rady odbywają się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku kalendarzowego.
 2. Posiedzenia nadzwyczajne zwoływane są według potrzeb.
 3. O miejscu i czasie posiedzenia oraz o jego porządku dziennym powiadamia się członków Rady z wyprzedzeniem 2 tygodni.
 4. Członkowie Zarządu uczestniczą w posiedzeniach Rady z głosem doradczym.
 5. W uzasadnionych przypadkach decyzje Rady mogą być podejmowane zaocznie. Decyzje takie są ważne, jeżeli zostały pisemnie potwierdzone przez liczbę członków Rady niezbędną wg statutu do ważności uchwały.

[uchwałą Rady Kuratorów z dnia 26 maja 2004 r. niniejszy paragraf uzupełniono o ust. 5 powyższym brzmieniu; uchwałą Rady Kuratorów z dnia 7 kwietnia 2014r. zmieniono brzmienie ust. 1 niniejszego paragrafu]

§ 20.

 1. Kadencja Rady trwa cztery lata.
 2. W uzasadnionych wypadkach Fundator może odwołać powołanego przez siebie członka Rady.

B. Zarząd Fundacji

§ 21.

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z 3 członków, powoływanych odwoływanych przez Radę Kura-torów. Pierwszy Zarząd powołują Fundatorzy w akcie notarialnym o ustanowieniu Fundacji.
 2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji.
 3. Zarząd reprezentuje Fundację na zewnątrz.

§ 22.

 1. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych w niniejszym Statucie do wyłącznej kompetencji Rady.
 2. W szczególności do kompetencji Zarządu należy:
  1. przygotowanie i realizacja postanowień Rady Kuratorów,
  2. realizacja planu działania Fundacji,
  3. rzeczowe wykonanie planu finansowego Fundacji,
  4. bieżące zarządzanie Fundacją,
  5. przygotowanie planu pracy Fundacji,
  6. przedstawienie Radzie sprawozdania rocznego z działalności Fundacji,
  7. powoływanie pełnomocników do prowadzenia poszczególnych działów czynności Fundacji,
  8. określanie zakresu umocowań pełnomocników,
  9. nadzór nad administracją Fundacji,
  10. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Fundacji,
  11. ustalanie wynagrodzeń pracowników Fundacji.

§ 23.

 1. Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa i jego Zastępcę.
 2. Prezes zwołuje posiedzenia Zarządu i prowadzi jego obrady.
 3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są według potrzeb.
 4. O miejscu, czasie i porządku dziennym posiedzenia zawiadamia się członków Zarządu z wyprzedzeniem 5 dni.

§ 24.

 1. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.
 2. Rada może odwołać Zarząd bądź poszczególnych jego członków w trakcie kadencji.

C. Postanowienia wspólne

§ 25.

 1. Postanowienia organów Fundacji są utrwalane na piśmie.
 2. Organy Fundacji pełnią swoje funkcje również po upływie kadencji, do wyboru nowych organów.

§ 26.

 1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Kuratorów i Zarządu Fundacji.
 2. Członkowie Rady Kuratorów nie mogą pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej, ani w podległości z tytułu zatrudnienia.
 3. Członkami Rady Kuratorów i Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 4. Członkowie Rady i Zarządu wstrzymują się od głosu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.
 5. Członek Rady Kuratorów lub Zarządu Fundacji winny czynu lub zaniedbania, przez które Fundacja poniosła szkodę, odpowiada za nią osobiście.

[uchwałą Rady Kuratorów z dnia 26 maja 2004 r. niniejszy paragraf uzupełniono o ust. 2 i 3 o powyższym brzmieniu]

§ 27.

 1. Decyzje organów Fundacji są prawomocne, jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej połowy liczby członków, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.
 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli Statut nie stanowi inaczej. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos odpowiednio Przewodniczącego Rady lub Prezesa Zarządu.
 3. Każdemu członkowi organu Fundacji przysługuje jeden głos.

§ 28.

Uchwały organów Fundacji podejmowane są w głosowaniu jawnym. Na żądanie 1/3 obecnych zarządza się tajne głosowanie.

§ 29.

 1. Funkcje w organach Fundacji pełnione są społecznie. Rada Kuratorów i Zarząd Fundacji mogą przyznawać swoim członkom ekwiwalenty za utracony czas i dojazd na posiedzenia, a także za czynności zlecone na rzecz Fundacji.
 2. Zwroty uzasadnionych kosztów i wynagrodzenia członków Rady Kuratorów i Zarządu Fundacji nie mogą przekroczyć kwot wynikających z art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących podmiotami prawnymi (jedn. tekst: Dz. U. z 2013r., poz 254 z późn. zmian.).
 3. Członkowie Zarządu mogą swoje funkcje pełnić zawodowo. Decyzje w tym zakresie podejmuje Rada Kuratorów, która ustala także wynagrodzenia członkom Zarządu pracującym zawodowo.

[uchwałą Rady Kuratorów z dnia 26 maja 2004 r. niniejszy paragraf uzupełniono ust. 2 o powyższym brzmieniu; uchwałą Rady Kuratorów z dnia 7 kwietnia 2014 r. zmieniono brzmienie ust. 2 niniejszego paragrafu] 

Rozdział V.
Składanie oświadczeń woli

§ 30.

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu składają łącznie dwaj członkowie Zarządu lub łącznie jeden członek Zarządu i pełnomocnik powołany przez Zarząd. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w sprawach nie przekraczających zakresu zwykłego zarządu składa jeden członek Zarządu lub pełnomocnik powołany przez Zarząd.
 2. Zarząd może powoływać pełnomocników do prowadzenia poszczególnych działów czynności. Pełnomocnicy działają w granicach umocowań określonych przez Zarząd.

[uchwałą Rady Kuratorów z dnia 7 kwietnia 2014 r. zmieniono treść ustępu 1 niniejszy paragraf] 

Rozdział VI.
Rok obrachunkowy i rachunkowość

§ 31.

Rok obrachunkowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 32.

 1. Fundacja działa na podstawie planu finansowego opracowanego przez Zarząd, a uchwalonego przez Radę Kuratorów.
 2. Gospodarka finansowa i rachunkowość Fundacji prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione jednostki organizacyjne, w rozmiarach służących realizacji jej celów.
 4. Cały dochód uzyskany z działalności Fundacji, w tym z działalności gospodarczej, jest przeznaczany wyłącznie na realizację jej zadań statutowych.
 5. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być prowadzenie działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej i usługowej w następującym zakresie (zgodnie z PKD):
  a. hotele i restauracje (55),
  b. wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.Z),
 6. Przedmiotem działalności pożytku publicznego Fundacji może być (zgodnie z PKD):
  a. działalność nieodpłatna:
  – działalność bibliotek i archiwów (92.51.),
  – działalność muzeów i ochrona zabytków (92.52.)
  b. działalność odpłatna:
  – działalność wydawnicza (22.1),
  – kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia (80.4).
 7. Dochód z działalnosci odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań i celów statutowych Fundacji.

[uchwałą Rady Kuratorów z dnia 26 maja 2004 r. do niniejszego paragrafu dodano ust. 4 oraz zmieniono brzmienie ust. 5; uchwałą Rady Kuratorów z dnia 25 lutego 2005r. zmieniono brzmienie ust. 5 oraz dodano ust. 6 i 7]

§ 33.

 1. Zarząd składa właściwemu Ministrowi sprawozdanie roczne z działalności Fundacji. Sprawozdanie z działalności pożytku społecznego przekazuje się ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.
 2. Sprawozdania doręcza się w terminie jednego miesiąca od zatwierdzenia przez Radę Kuratorów, nie później jednak niż do 30 czerwca każdego roku, z działalności za rok ubiegły.
 3. Sprawozdania Fundacji, doręczone ministrom, udostępnia się do publicznej wiadomości.

[uchwałą Rady Kuratorów z dnia 26 maja 2004 r. postanowienia tego paragrafu zostały zmienione; uchwałą Rady Kuratorów z dnia 7 kwietnia 2014 r. zmieniono brzmienie ust. 2 niniejszego paragrafu] 

Rozdział VII.
Zmiana statutu Fundacji

§ 34.

 1. Zmiana Statutu dokonywana jest uchwałą Rady Kuratorów.
 2. Uchwały w sprawie zmiany statutu Fundacji podejmowane są większością dwóch trzecich członków Rady. 

Rozdział VIII.
Likwidacja Fundacji

§ 35.

 1. Uchwała w sprawie Iikwidacji Fundacji wymaga większości dwóch trzecich statutowego składu Rady Kuratorów i zgody Fundatorów.
 2. Rada określa także tryb przeprowadzenia likwidacji.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznacza się na cele charytatywne, ochronę zdrowia, kulturę i sztukę oraz ochronę środowiska i zabytków.
 4. O przeznaczeniu majątku pozostałego w wyniku Iikwidacji Fundacji decyduje Rada Kuratorów.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Niniejszy jednolity tekst obejmuje statut Fundacji przyjęty aktem notarialnym, zawartym dnia 3 kwietnia 1998 r. w Łubowicach przed notariuszem Romanem Wieleckim, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Raciborzu, następnie uzupełniony uchwałą Rady Kuratorów z dnia 10 maja 2001 roku oraz zmieniony uchwałą Rady Kuratorów z dnia 26 maja 2004 r., uchwałą Rady Kuratorów z dnia 25 lutego 2005r. oraz uchwałą Rady Kuratorów z dnia 7 kwietnia 2014r. – z zastosowaniem jednolitej numeracji przepisów.

Łubowice, dnia 9 grudnia 2014 r.

Za Zarząd:
Prezes Zarządu Marcin Lippa
Zastępca Prezesa Zarządu Joanna Rostropowicz 

Veranstaltungen

MÄR
16

236. Geburtstags von Joseph von Eichendorff

Beginn der Veranstaltung am Samstag, dem 16. März 2024 um 15.00 Uhr.

JAN
23

Abend der Weihnachtslieder in Lubowitz

Beginn der Veranstaltung am Dienstag, den 23. Januar 2024 um 16.00 Uhr.

NOV
18

166. Todestags von Joseph von Eichendorff

Beginn der Veranstaltung am Samstag, dem 18. November 2023 um 15.00 Uhr.

Zusätzliches Menü

Partner