GCKiS

Statut fundacji

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Fundacja nosi nazwę: Górnośląskie Centrum Kultury Spotkań im. Eichendorffa i prowadzi swoją działalność na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach /Dz. U. z 1991 roku, Nr 46, poz. 203 z późn. zmianami).
 2. Fundacja ma osobowość prawną.

§ 2.

Fundacja została ustanowiona przez:

 1. Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce,
 2. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim,
 3. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Katowickiego,
 4. Łubowickie Towarzystwo Miłośników Józefa von Eichendorffa oraz
 5. Gminę Rudnik.

– aktem notarialnym zawartym dnia 03 kwietnia 1998 roku w Łubowicach, przed Notariuszem Romanem Wieleckim.

§ 3.

 1. Siedziba Fundacji są Łubowice, gmina Rudnik k/Raciborza, miejsce urodzenia Josepha von Eichendorffa.
 2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały, filie i ekspozytury, a także tworzyć i przystępować do spółek prawa handlowego.

§ 4.

 1. Fundacja stosuje pieczęć o brzmieniu: „Górnośląskie Centrum Kultury Spotkań im. Eichendorffa„.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz tłumaczenia nazwy na języki obce.

§ 5.

 1. Właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Kulturowego.
 2. W zakresie działalności pożytku publicznego nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

[uchwałą Rady Kuratorów z dnia 26 maja 2004 r. niniejszy paragraf został uzupełniono o ust. 2] 

Rozdział II.
Majątek i dochody Fundacji

§ 6.

 1. Majątek Fundacji stanowi:
  a. Fundusz założycielski w łącznej wysokości 3.000,00 złotych, wniesiony przez:
  – Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce w wysokości 1.000,00 złotych,
  – Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim w wysokości 1.000,00 złotych oraz
  – Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Katowickiego w wysokości 1.000,00 złotych.

  Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą, przeznacza się kwotę 1.000,00 złotych (jeden tysiąc złotych).

  b. Nieruchomości wniesione przez:
  – Gminę Rudnik, tj.: działki nr 908/25, 1009/64, 1129/27 (karta mapy 1) o łącznej powierzchni 7,74.18 ha, położonych w Łubowicach, przedstawiających wartość 12.200.900,00 zł, wpisanych do ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego w Raciborzu Kw nr 30120 i 32299 jako własność Gminy Rudnik;
  – Łubowickie Towarzystwo Miłośników Józefa von Eichendorffa w Łubowicach, tj.: działki nr 1106/27, 1110/27, 1111/27, 1112/27, 1113/27, 1007/74, 1010/73, 1011/73, 1114/27, 1108/66, 1109/27 (karta mapy 1) o łącznej powierzchni 2,99.65 ha, położonych w Łubowicach, przedstawiających wartość 3.824.000,00 zł, wpisanych do ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego w Raciborzu Kw. nr 28156, 29829, 29901, 29647, 30947 i 15120 jako własność Łubowickiego Towarzystwa Miłośników Józefa von Eichendorffa w Łubowicach.
 2. Dochody Fundacji, pochodzą z:
  a. spadków, zapisów i darowizn – krajowych i zagranicznych – od osób prawnych i fizycznych,
  b. dotacji i subwencji osób prawnych,
  c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  d. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
  e. dywidend i zysków z akcji i udziałów,
  f. odsetek bankowych,
  g. praw majątkowych oraz z pożytków i dochodów z tych praw,
  h. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7.

Majątek Fundacji może być lokowany na rachunkach bankowych w postaci lokat długoterminowych i w papierach wartościowych. 

Rozdział III
Cele i zasady działania Fundacji

§ 8.

Fundacja urzeczywistnia i realizuje cele służące rozwojowi społecznemu i kulturalnemu oraz działalności oświatowej i naukowej mniejszości niemieckiej w rozumieniu zapisów traktatu między Rzeczypospolitą Polską a Republik Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy podpisanego w Bonn dnia 17 czerwca 1991 r. (Dz. U. z 1992 roku, Nr 14, poz. 56).

§ 9.

W realizacji swoich celów Fundacja kieruje się obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.

§ 10.

Fundacja może realizować swoje cela i zadania w formie działalności pożytku publicznego, stosując obowiązujące w tym zakresie przepisy.

[uchwałą Rady Kuratorów z dnia 26 maja 2004 r. niniejszy statut uzupełniono paragrafem o powyższym brzmieniu]

§ 11.

Fundacja może uczestniczyć w przedsięwzięciach innych podmiotów zgodnych z celami statutowymi Fundacji.

§ 12.

Celem Fundacji jest:

 1. popularyzacja i rozwój życia społecznego i kulturalnego mniejszości niemieckiej,
 2. podejmowanie inicjatyw pomocnych w rozwiązywaniu potrzeb kulturalnych, oświatowych, naukowych i społecznych mniejszości niemieckiej,
 3. prowadzenie badań naukowych nad historią, kulturą, sztuką, kulturą materialną i krajoznawstwem Śląska,
 4. popularyzacja wiedzy o twórczości, poglądach i drodze życiowej Josepha von Eichendorffa oraz wykorzystanie jego duchowej spuścizny dla kultury regionalnej, narodowej i europejskiej oraz pokojowego współżycia narodów,
 5. popularyzacja zagadnień związanych z rzeką Odrą.

[uchwałą Rady Kuratorów z dnia 7 kwietnia 2014 r. niniejszy paragraf uzupełniono o punkt 5]

§ 13.

Fundacja realizuje swoje cele przez:

 1. zorganizowanie i finansowanie „Domu Spotkań” w Łubowicach,
 2. organizowanie, prowadzenie i wspieranie działalności naukowej, artystycznej i oświatowej w zakresie dotyczącym mniejszości niemieckiej i stosunków polsko- niemieckich,
 3. organizowanie i finansowanie bibliotek,
 4. organizowanie i finansowanie gromadzenia pamiątek historycznych,
 5. organizowanie i przeprowadzanie spotkań osobistości śląskich, szczególnie z dziedzin nauki, sztuki i literatury, między sobą a osobami trzecimi,
 6. prowadzenie działalnosci popularyzatorskiej, informacyjnej i wydawniczej, w szczególnosci związanej z rzeką Odrą,
 7. zbieranie i przechowywanie dokumentów historycznych i współczesnych związanych z rzeką Odrą, szczególnie z jej górnym biegiem,
 8. prowadzenie centrum dokumentacyjnego „Górna Odra”,
 9. prowadzenie muzeum związanego z rzeką Odrą.

[uchwałą Rady Kuratorów z dnia 7 kwietnia 2014r. niniejszy paragraf uzupełniono o punkty 6,7,8 oraz 9]

Rozdział IV.
Organy Fundacji

§ 14.

Organami Fundacji są:

 1. Rada Kuratorów,
 2. Zarząd Fundacji.

A. Rada Kuratorów

§ 15.

 1. Rada Kuratorów, zwana dalej „Radą” składa się z 10 członków. Każdemu Fundatorowi przysługuje prawo powołania dwóch członków Rady. Każdemu Fundatorowi przysługuje prawo odwołania wyznaczonych przez siebie członków Rady i powołania w to miejsce innych osób. Mandat nowo powołanych członków Rady wygasa z upływem kadencji Rady.

  [uchwałą Rady Kuratorów z dnia 26 maja 2004 r. w niniejszym paragrafie zmieniono brzmienie ust. 1]

 2. Fundatorzy, o których mowa w § 2 pkt 1. – 3. niniejszego Statutu, powołują osoby do Rady Kuratorów spośród swoich członków, Łubowickie Towarzystwo Miłośników Józefa von Eichendorffa spośród swoich członków posiadających obywatelstwo polskie, a przedstawicieli Gminy Rudnik powołuje Rada Gminy.

§ 16.

Zadaniem Rady jest:

 1. wybór i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
 2. zatwierdzanie programu działania Fundacji,
 3. uchwalanie planu finansowego Fundacji,
 4. uchwalanie zmiany Statutu,
 5. badanie, czy działalność Zarządu odpowiada celom Fundacji i czy jest zgodna z niniejszym Statutem,
 6. zatwierdzanie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji,
 7. zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji,
 8. wyrażanie zgody na rozporządzanie przez Zarząd przedmiotami majątkowymi przekraczającymi 1/10 wartości majątku Fundacji,
 9. wspieranie działań Zarządu zmierzających do realizacji celów Fundacji,
 10. podjęcie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji i trybu jej przeprowadzenia,
 11. decydowanie o przeznaczeniu środków majątkowych Fundacji po jej likwidacji, z uwzględnieniem treści § 35 Statutu.

§ 17.

 1. Przy Fundacji może działać Rada Naukowa jako organ doradczy Fundacji.
 2. Radę Naukową powołuje Rada Kuratorów spośród naukowców polskich i zagranicznych, zainteresowanych zaangażowaniem się w realizację celów Fundacji.
 3. Rada Kuratorów ustala zasady powoływania i odwoływania członków Rady Naukowej, uwzględniając właściwe reprezentowanie odpowiednich dyscyplin naukowych i krajów pochodzenia naukowców, a także zakresy problematyki, którymi Rada Naukowa ma się zajmować.
 4. Zadaniem Rady Naukowej jest wspieranie działań Fundacji przez realizację zleconych zagadnień a także inicjowanie przedsięwzięć mających na celu intensyfikację urzeczywistnienia zasadniczych celów Fundacji.
 5. Rada Naukowa realizuje swoje cele przez opracowywanie naukowych projektów, publikacje i wspomaganie Fundacji w innych formach działania.

[uchwałą Rady Kuratorów z dnia 10 maja 2001 r. statut uzupełniono powyższym paragrafem]

§ 18.

 1. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i jego Zastępcę.
 2. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady, prowadzi jej obrady oraz reprezentuje Radę wobec Zarządu.

§ 19.

 1. Zwyczajne posiedzenia Rady odbywają się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku kalendarzowego.
 2. Posiedzenia nadzwyczajne zwoływane są według potrzeb.
 3. O miejscu i czasie posiedzenia oraz o jego porządku dziennym powiadamia się członków Rady z wyprzedzeniem 2 tygodni.
 4. Członkowie Zarządu uczestniczą w posiedzeniach Rady z głosem doradczym.
 5. W uzasadnionych przypadkach decyzje Rady mogą być podejmowane zaocznie. Decyzje takie są ważne, jeżeli zostały pisemnie potwierdzone przez liczbę członków Rady niezbędną wg statutu do ważności uchwały.

[uchwałą Rady Kuratorów z dnia 26 maja 2004 r. niniejszy paragraf uzupełniono o ust. 5 powyższym brzmieniu; uchwałą Rady Kuratorów z dnia 7 kwietnia 2014r. zmieniono brzmienie ust. 1 niniejszego paragrafu]

§ 20.

 1. Kadencja Rady trwa cztery lata.
 2. W uzasadnionych wypadkach Fundator może odwołać powołanego przez siebie członka Rady.

B. Zarząd Fundacji

§ 21.

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z 3 członków, powoływanych odwoływanych przez Radę Kura-torów. Pierwszy Zarząd powołują Fundatorzy w akcie notarialnym o ustanowieniu Fundacji.
 2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji.
 3. Zarząd reprezentuje Fundację na zewnątrz.

§ 22.

 1. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych w niniejszym Statucie do wyłącznej kompetencji Rady.
 2. W szczególności do kompetencji Zarządu należy:
  1. przygotowanie i realizacja postanowień Rady Kuratorów,
  2. realizacja planu działania Fundacji,
  3. rzeczowe wykonanie planu finansowego Fundacji,
  4. bieżące zarządzanie Fundacją,
  5. przygotowanie planu pracy Fundacji,
  6. przedstawienie Radzie sprawozdania rocznego z działalności Fundacji,
  7. powoływanie pełnomocników do prowadzenia poszczególnych działów czynności Fundacji,
  8. określanie zakresu umocowań pełnomocników,
  9. nadzór nad administracją Fundacji,
  10. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Fundacji,
  11. ustalanie wynagrodzeń pracowników Fundacji.

§ 23.

 1. Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa i jego Zastępcę.
 2. Prezes zwołuje posiedzenia Zarządu i prowadzi jego obrady.
 3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są według potrzeb.
 4. O miejscu, czasie i porządku dziennym posiedzenia zawiadamia się członków Zarządu z wyprzedzeniem 5 dni.

§ 24.

 1. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.
 2. Rada może odwołać Zarząd bądź poszczególnych jego członków w trakcie kadencji.

C. Postanowienia wspólne

§ 25.

 1. Postanowienia organów Fundacji są utrwalane na piśmie.
 2. Organy Fundacji pełnią swoje funkcje również po upływie kadencji, do wyboru nowych organów.

§ 26.

 1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Kuratorów i Zarządu Fundacji.
 2. Członkowie Rady Kuratorów nie mogą pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej, ani w podległości z tytułu zatrudnienia.
 3. Członkami Rady Kuratorów i Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 4. Członkowie Rady i Zarządu wstrzymują się od głosu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.
 5. Członek Rady Kuratorów lub Zarządu Fundacji winny czynu lub zaniedbania, przez które Fundacja poniosła szkodę, odpowiada za nią osobiście.

[uchwałą Rady Kuratorów z dnia 26 maja 2004 r. niniejszy paragraf uzupełniono o ust. 2 i 3 o powyższym brzmieniu]

§ 27.

 1. Decyzje organów Fundacji są prawomocne, jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej połowy liczby członków, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.
 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli Statut nie stanowi inaczej. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos odpowiednio Przewodniczącego Rady lub Prezesa Zarządu.
 3. Każdemu członkowi organu Fundacji przysługuje jeden głos.

§ 28.

Uchwały organów Fundacji podejmowane są w głosowaniu jawnym. Na żądanie 1/3 obecnych zarządza się tajne głosowanie.

§ 29.

 1. Funkcje w organach Fundacji pełnione są społecznie. Rada Kuratorów i Zarząd Fundacji mogą przyznawać swoim członkom ekwiwalenty za utracony czas i dojazd na posiedzenia, a także za czynności zlecone na rzecz Fundacji.
 2. Zwroty uzasadnionych kosztów i wynagrodzenia członków Rady Kuratorów i Zarządu Fundacji nie mogą przekroczyć kwot wynikających z art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących podmiotami prawnymi (jedn. tekst: Dz. U. z 2013r., poz 254 z późn. zmian.).
 3. Członkowie Zarządu mogą swoje funkcje pełnić zawodowo. Decyzje w tym zakresie podejmuje Rada Kuratorów, która ustala także wynagrodzenia członkom Zarządu pracującym zawodowo.

[uchwałą Rady Kuratorów z dnia 26 maja 2004 r. niniejszy paragraf uzupełniono ust. 2 o powyższym brzmieniu; uchwałą Rady Kuratorów z dnia 7 kwietnia 2014 r. zmieniono brzmienie ust. 2 niniejszego paragrafu] 

Rozdział V.
Składanie oświadczeń woli

§ 30.

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu składają łącznie dwaj członkowie Zarządu lub łącznie jeden członek Zarządu i pełnomocnik powołany przez Zarząd. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w sprawach nie przekraczających zakresu zwykłego zarządu składa jeden członek Zarządu lub pełnomocnik powołany przez Zarząd.
 2. Zarząd może powoływać pełnomocników do prowadzenia poszczególnych działów czynności. Pełnomocnicy działają w granicach umocowań określonych przez Zarząd.

[uchwałą Rady Kuratorów z dnia 7 kwietnia 2014 r. zmieniono treść ustępu 1 niniejszy paragraf] 

Rozdział VI.
Rok obrachunkowy i rachunkowość

§ 31.

Rok obrachunkowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 32.

 1. Fundacja działa na podstawie planu finansowego opracowanego przez Zarząd, a uchwalonego przez Radę Kuratorów.
 2. Gospodarka finansowa i rachunkowość Fundacji prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione jednostki organizacyjne, w rozmiarach służących realizacji jej celów.
 4. Cały dochód uzyskany z działalności Fundacji, w tym z działalności gospodarczej, jest przeznaczany wyłącznie na realizację jej zadań statutowych.
 5. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być prowadzenie działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej i usługowej w następującym zakresie (zgodnie z PKD):
  a. hotele i restauracje (55),
  b. wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.Z),
 6. Przedmiotem działalności pożytku publicznego Fundacji może być (zgodnie z PKD):
  a. działalność nieodpłatna:
  – działalność bibliotek i archiwów (92.51.),
  – działalność muzeów i ochrona zabytków (92.52.)
  b. działalność odpłatna:
  – działalność wydawnicza (22.1),
  – kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia (80.4).
 7. Dochód z działalnosci odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań i celów statutowych Fundacji.

[uchwałą Rady Kuratorów z dnia 26 maja 2004 r. do niniejszego paragrafu dodano ust. 4 oraz zmieniono brzmienie ust. 5; uchwałą Rady Kuratorów z dnia 25 lutego 2005r. zmieniono brzmienie ust. 5 oraz dodano ust. 6 i 7]

§ 33.

 1. Zarząd składa właściwemu Ministrowi sprawozdanie roczne z działalności Fundacji. Sprawozdanie z działalności pożytku społecznego przekazuje się ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.
 2. Sprawozdania doręcza się w terminie jednego miesiąca od zatwierdzenia przez Radę Kuratorów, nie później jednak niż do 30 czerwca każdego roku, z działalności za rok ubiegły.
 3. Sprawozdania Fundacji, doręczone ministrom, udostępnia się do publicznej wiadomości.

[uchwałą Rady Kuratorów z dnia 26 maja 2004 r. postanowienia tego paragrafu zostały zmienione; uchwałą Rady Kuratorów z dnia 7 kwietnia 2014 r. zmieniono brzmienie ust. 2 niniejszego paragrafu] 

Rozdział VII.
Zmiana statutu Fundacji

§ 34.

 1. Zmiana Statutu dokonywana jest uchwałą Rady Kuratorów.
 2. Uchwały w sprawie zmiany statutu Fundacji podejmowane są większością dwóch trzecich członków Rady. 

Rozdział VIII.
Likwidacja Fundacji

§ 35.

 1. Uchwała w sprawie Iikwidacji Fundacji wymaga większości dwóch trzecich statutowego składu Rady Kuratorów i zgody Fundatorów.
 2. Rada określa także tryb przeprowadzenia likwidacji.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznacza się na cele charytatywne, ochronę zdrowia, kulturę i sztukę oraz ochronę środowiska i zabytków.
 4. O przeznaczeniu majątku pozostałego w wyniku Iikwidacji Fundacji decyduje Rada Kuratorów.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Niniejszy jednolity tekst obejmuje statut Fundacji przyjęty aktem notarialnym, zawartym dnia 3 kwietnia 1998 r. w Łubowicach przed notariuszem Romanem Wieleckim, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Raciborzu, następnie uzupełniony uchwałą Rady Kuratorów z dnia 10 maja 2001 roku oraz zmieniony uchwałą Rady Kuratorów z dnia 26 maja 2004 r., uchwałą Rady Kuratorów z dnia 25 lutego 2005r. oraz uchwałą Rady Kuratorów z dnia 7 kwietnia 2014r. – z zastosowaniem jednolitej numeracji przepisów.

Łubowice, dnia 9 grudnia 2014 r.

Za Zarząd:
Prezes Zarządu Marcin Lippa
Zastępca Prezesa Zarządu Joanna Rostropowicz 

Wydarzenia

SIE
24

Przedstawienie - Skrzydlaty Rumak

Rozpoczęcie uroczystości w sobotę, dnia 24 sierpień 2024 r. o godz. 17:00

MAJ
18

Noc Muzeów w Centrum Eichendorffa

Budynek byłej szkoły w Łubowicach przy ul. Zamkowej 3. Sobota, 18 maja 2024 r. od godz. 20:00 do godz. 22:00 .
MAR
16

236 rocznica urodzin Josepha von Eichendorffa

Rozpoczęcie uroczystości w sobotę, dnia 16 marca 2024 r. o godz. 15:00

Menu dodatkowe

Partnerzy